Bashscript Tự Động Deploy Ứng Dụng Web Từ Máy Cục Bộ

Thông tin cần để deploy 1 ứng dụng web lên server

Thông tin ssh vào máy chủ

Để deploy 1 ứng dụng web (ReactJS, Angular…), thông thường gồm các bước sau đây:

  1. Build ứng dụng (thường yarn build, npm start build)
  2. ssh vào server cần deploy.
  3. Xoá thư mục chứa source hiện tại (vd: dist) ở server.
  4. Copy source mới được build từ local lên server.

Tạo file autodeloy.sh ở thư mục gốc của ứng dụng

Và viết mã cho file autodeploy.sh

Ứng với:

  1. #1: add-ssh key để có thể truy cập được vào server.
  2. #2: dừng màn hình lại 1 giây.
  3. #3: chạy lệnh build ứng dụng
  4. #4: dùng lệnh ssh để xoá thư mục file đang chạy ở server.
  5. #5: copy thư mục build hiện tại ở máy cục bộ lên server.

Lưu ý: sau khi tạo xong file và mã autodeploy cho autodeloy.sh, bạn cần phải thiết lập quyền thực thi cho file (+X) cho file để có thể chạy được:

You May Also Like

About the Author: truongluu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *