Bashscript Tự Động Deploy Ứng Dụng Web Từ Máy Cục Bộ

Thông tin cần để deploy 1 ứng dụng web lên server

Thông tin ssh vào máy chủ

Để deploy 1 ứng dụng web (ReactJS, Angular…), thông thường gồm các bước sau đây:

  1. Build ứng dụng (thường yarn build, npm start build)
  2. ssh vào server cần deploy.
  3. Xoá thư mục chứa source hiện tại (vd: dist) ở server.
  4. Copy source mới được build từ local lên server.

Tạo file autodeloy.sh ở thư mục gốc của ứng dụng

Và viết mã cho file autodeploy.sh

#!/bin/bash
#1
ssh-add -K ~/Desktop/app-web &&
echo 'Add ssh key success' &&
echo '------------------------------------------------------------' &&
#2
sleep 1 &&
echo 'Starting build app for production' &&
#3
yarn build &&
echo 'Deleting production remote files' &&
#4
ssh root@ip-server 'rm -rf /home/app.user.vn/dist' &&
ssh root@ip-server 'mkdir -p /home/app.user.vn/dist' &&
echo 'Delete production remote files success' &&
echo 'Deploying production starting'
#5
scp -r /Users/mac/Desktop/app-web/dist/* root@ip-server:/home/app.user.vn/dist/ &&
echo 'Deploy production success'
echo '------------------------------------------------------------'

Ứng với:

  1. #1: add-ssh key để có thể truy cập được vào server.
  2. #2: dừng màn hình lại 1 giây.
  3. #3: chạy lệnh build ứng dụng
  4. #4: dùng lệnh ssh để xoá thư mục file đang chạy ở server.
  5. #5: copy thư mục build hiện tại ở máy cục bộ lên server.

Lưu ý: sau khi tạo xong file và mã autodeploy cho autodeloy.sh, bạn cần phải thiết lập quyền thực thi cho file (+X) cho file để có thể chạy được:

chmod +X autodeploy.sh

Rate this post

You May Also Like

About the Author: truongluu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *