Home » VueJS

State management In Vue3 with Typescript – Pinia

Bài viết này mình sẽ tạo một ứng dụng đơn giản kết hợp Vue3 với Pinia để chúng ta có một cái nhìn tổng quan khi làm việc với Vue3, Pinia, Typescript nó sẽ như thế nào. Hiện tại…

Read More »

Theo dõi action trong NuxtJS

Khi làm việc với ReactJS trên kiến trúc dva mình có khái niệm là watcher effect , và khi làm việc với ứng dụng NuxtJS, cơ chế nào để mình có thể theo dõi action trong NuxtJS, với…

Read More »

Phân biệt cách sử dụng fetch vs asyncData trong NuxtJS

Khi làm việc với nuxtJS bạn sẽ đụng tới hai khái niệm này là fetch và asyncData. Hai phương thức này giống nhau về cách sử dụng đó là cho phép xử lý dự kiện bất đồng bộ…

Read More »

Quản lý trạng thái tải của side effect trong NuxtJS

Khái niệm side effect nghĩa là nó nói tới một xử lý hành động về bất đồng bộ (async) nào đó, ứng với một số framework thì nó có các khái niệm: Điểm khác biệt giữa reducer và…

Read More »