Home » IQ Test

IQ Test Cuối Tuần: Chọn Gì Cho Dấu Hỏi

Ở hình này các bạn sẽ chọn gì cho dấu “?”

Read More »

Bài Toán Về 8 Viên Bi

Đề bài: cho 8 viên bi trong đó có 7 viên nặng bằng nhau, còn 1 viên nặng hơn. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu lần cân tìm được viên bi nặng nhất, Giả sử có một cái…

Read More »