Home » IOS

Class và Struct trong Swift

Class và Struct là những thành phần code chính trong hầu hết mọi ứng dụng iOS. Trong ngôn ngữ Objective-C, Class và Struct thật sự rất khác nhau. Tuy nhiên điều này không đúng đối với Swift. Bạn…

Read More »

Property Observers

Property Observers tức là theo dõi sự thay đổi của thuộc tính.

Read More »