Chia sẻ template mẫu khi làm việc với UmiJS

Do một số bạn khi tiếp cận với umiJS, chưa biết nên tiếp cận như thế nào (xem thêm bài viết umiJS) và kiến trúc như tổ chức services sao, tổ chức models như thế nào, call api, xử lý authentication, rồi thiết lập nhiều môi trường để chạy (dev, staging, prod). Bài này mình sẽ chia sẻ cho các bạn bộ template cơ bản mục đích để các bạn có thể từ đó mở rộng hơn cho dự án của mình. Bộ template umiJS gồm có những phần sau:

  • Multiple layouts (Basic layout, User layout).
  • Multiple environments (dev, staging, prod).
  • Basic authentication flow (login, logout, authentication, guest).
  • DvaJS.
  • Antd design component.
  • Request API with request util function.

Các bạn tham khảo file package.json, để chạy đúng các môi trường cần thiết

  • yarn start: chạy với môi trường dev
  • yarn start:staging: chạy với môi trường staging
  • yarn prod: chạy với môi trường prod

Link github: https://github.com/truongluu/umi-project-template

5/5 - (1 vote)

You May Also Like

About the Author: truongluu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *