RxJS Toàn Tập (P2 Hướng Dẫn Cài Đặt RxJS)

Hướng Dẫn Cài Đặt RxJS

Dưới đây là các cách khác nhau bạn có thể cài đặt RxJS:

ES6 via npm hoặc yarn

Để nhập toàn bộ chức năng cốt lõi

Để chỉ nhập những gì bạn cần bằng cách vá (điều này rất hữu ích cho gói nhạy cảm với kích thước):

CDN

Cho RxJS 5.0.0-beta.1 đến beta.11: https://unpkg.com/@reactivex/rxjs@version/dist/global/Rx.umd.js

Cho RxJS 5.0.0-beta.12 và cao hơn: https://unpkg.com/@reactivex/rxjs@version/dist/global/Rx.js

You May Also Like

About the Author: truongluu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *