Thiết lập chế độ dark mode khi dùng Slack (macOS)

Thường khi làm việc giữa các dev với nhau, để trao đổi thông tin, paste code, lập trình viên hay dùng Slack để trao đổi. Một số phần mềm khác nó đều có chế độ dark mode (chế độ tối) cho mình dùng. Vậy bên Slack làm sao để bật được chế độ này Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết lập này. Thực ra thì Slack không có thiết lập này nha các bạn, bản thân Slack thì nó cũng là 1 phần mềm được xây dựng trên nền html, javascript, css này nọ. Nên để thay đổi qua dark mode 1 số bạn lập trình viên đã cung cấp cho mình layout css dark mode, mình chỉ áp dụng vào thôi.

Các bước để thiết lập dark mode

1. Tắt ứng dụng Slack đang chạy 2. Mở file: /Applications/Slack.app/Contents/Resources/app.asar.unpacked/src/static/ssb-interop.js 3. Thêm nội dung vào phía cuối của file:
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() {
 let tt__customCss =
  ".menu ul li a:not(.inline_menu_link) {color: #fff !important;}";
 $.ajax({
  url:
   "https://cdn.jsdelivr.net/gh/laCour/slack-night-mode@master/css/raw/black.css",
  success: function(css) {
   $("<style></style>")
    .appendTo("head")
    .html(css + tt__customCss);
  }
 });
});

Bạn có thể làm việc này tự động bằng cách tạo bash script để làm việc này

Tạo file slack.dm.sh với nội dung
#/bin/sh

FILE=/Applications/Slack.app/Contents/Resources/app.asar.unpacked/src/static/ssb-interop.js
CSS_SOURCE=https://cdn.jsdelivr.net/gh/laCour/slack-night-mode@master/css/raw/black.css

cat >>$FILE <<EOL

document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  let tt__customCss = '.menu ul li a:not(.inline_menu_link) {color: #fff !important;}'
  $.ajax({
    url: '$CSS_SOURCE',
    success: function(css) {
      \$('<style></style>').appendTo('head').html(css + tt__customCss);
    }
  });
});
EOL
Cấp quyền 700 cho file: chmod 700 slack.dm.sh Thêm đuôi .command vào cuối file: slack.dm.sh.command, để có thể double click để thực thi command trên macos được Nguồn: https://nahuelhds.dev/slack/2018/11/22/Setup-Dark-Mode-in-Slack-on-MacOS.html
Rate this post

You May Also Like

About the Author: truongluu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *