Home » UmiJS

Quản lý trạng thái tải của ứng dụng trong create-react-app

Khi sử dụng dvaJS để làm việc với các ứng dụng reactJS thì mình thấy có một điểm khá hay đó là ở từng model mình không cần phải tạo các thuộc tính để lưu trữ trạng thái…

Read More »

Một số tips khi làm việc với dvaJS

Khi làm việc chung với kiến trúc dvaJS, mình có gặp nhiều tình huống khác nhau và bài viết này mình chia sẻ một số tips khi làm việc với dvaJS có thể nhiều bạn sẽ cần để…

Read More »

Giới thiệu về UmiJS P4 (Server Side Rendering)

Bài viết này mình sẽ giới thiệu cách triển khai Server side rendering reactJS phát triển trên nền tảng umi. Để coi nhiều cấu hình hơn SSR các bạn xem thêm trên trang chủ umiJS Tại sao ở…

Read More »

Giới thiệu về UmiJS P3 (Permission routing)

Bài viết này mình sẽ đi qua về định tuyến trong ứng dụng reactJS. Để coi nhiều cấu hình hơn các bạn xem thêm trên trang chủ umiJS I. Một số quy ước cơ bản của định tuyến:…

Read More »

Giới thiệu về UmiJS P2 (Cấu trúc thư mục, cấu hình thường dùng)

Bài viết này mình sẽ đi qua về cấu trúc thư mục và một vài cấu hình hay dùng khi làm việc với umiJS và một số tính năng, để tìm hiểu nhiều hơn các bạn có thể…

Read More »

Giới thiệu về UmiJS P1 (Tổng quan về umiJS)

Một khi các bạn đã quen với cách làm việc của ReactJS thì bước tiếp theo là tự mình build một cấu trúc chuẩn để làm việc, hoặc chọn 1 framework ReactJS để làm việc. Trước khi mình…

Read More »