Home » CSS

Mixin Để Chuyển Từ Đơn Vị px Qua em Trong Less

Mixin để chuyển từ đơn vị px qua em trong Less, ta viết như sau .px2em(@selector, @target, @context = 16px) { @{selector}: (@target / @context) + 0em; } Ứng với: @selector: là thuộc tính cần áp dụng, ví…

Read More »

Flexbox Boilerplate Phiên Bản Less

Chia sẻ Flexbox Boilerplate phiên bản Less // ————————————————– // Flexbox LESS mixins // The spec: http://www.w3.org/TR/css3-flexbox // ————————————————– // Flexbox display // flex or inline-flex .flex-display(@display: flex) {   display: ~”-webkit-@{display}”;   display: ~”-ms-@{display}box”; // IE10 uses -ms-flexbox   display:…

Read More »

Cách Tính Chiều Rộng Của Flex Item

Giả sử có 1 ví dụ sau:  1 flex container có chiều rộng 900px, và các thông số flex-item như hình dưới Để tính chiều rộng của các flex-item, gồm các bước sau đây: Tìm khoảng trống còn…

Read More »

Điểm Khác Biệt Giữa Mixins, Extends Và Placeholders Trong SASS

Điểm khác biệt giữa Mixins, Extends và Placeholders, chỉ gói gọn trong cách hiện thị mã css lúc được render ra. Bạn xem các ví dụ ở bên dưới Mixins: (@minxin) – Khai báo: @mixin mixin_name – Sử…

Read More »