Home » React Native

The Ultimate Guide to React Native Optimization is out now!

Download the ebook with: 15 articles 42 code examples 43 graphs and improve user experience, performance, and stability of your apps! Download link

Read More »

How to add side menu wix-react-native-navigation

Bài viết này mình sẽ không đề cập tới việc cấu hình và sử dụng wix/react-native-navigation nữa, phần này coi như các bạn đã biết hoặc tham khảo thêm trên offical documents. Mặc định thì Wix react native…

Read More »

Chia sẻ bộ khung tích hợp wix/react-native-navigation với dvaJS

Intergrated react native navigation with dvaJS

Kiến trúc dva đi theo mình hầu hết ở các dự án liên quan tới reactJS, nuxtJS, cho nên các dự án mình cố gắng áp dụng kiến trúc này để làm việc. Dự án trước mình có…

Read More »

Triển khai ứng dụng mobile với React native (P1)

Bài viết này mình sẽ chia sẻ về cách triển khai một dự án mobile mà mình đã làm qua bằng react native, bao gồm các phần sau: Thư viện áp dụng Mình tích hợp với kiến trúc…

Read More »

React native dva starter

Bài viết này dành cho những bạn đã làm việc với kiến trúc dva trên reactJS, nên khi chuyển qua làm việc với react native, mình cũng kiếm được bộ source chuẩn tổ chức kiến trúc tốt hơn….

Read More »